Privacy

Stichting ReconnAct verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de websites) van Stichting ReconnAct en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Stichting ReconnAct gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Stichting ReconnAct vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, maatjes en andere vrijwilligers,  en projectleiders – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Onder ‘betrokkenen’ bedoelen we ook alle zakelijke relaties die op enige wijze in onze projecten een bijdrage leveren.  

Wanneer jij als werkzoekende deelnemer een baan hebt, dan zal Stichting ReconnAct jouw gegevens anonimiseren ten behoeve van rapportages en analyses en verantwoording aan financiële opdrachtgevers.

Verantwoordelijke

Stichting ReconnAct is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Stichting ReconnAct “t.a.v. de FG”
Amersfoortsestraat 11a
3769 AD Soesterberg, Nederland
FG@reconnact.nl

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting ReconnAct jouw persoonsgegevens?

Het doel van Stichting ReconnAct is om de dienst van mens-tot-mens te bieden op het terrein van het helpen van mensen naar werk. Stichting ReconnAct realiseert dit doel door vrijwilligers te werven en activiteiten te organiseren waarin vrijwilligers deze dienst aan deelnemers aanbieden.

Stichting ReconnAct verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • de vrijwilligers die als maatje werkzoekenden begeleiden,
 • de deelnemers die begeleid worden naar werk
 • personen die een functionele rol (bv projectleider) hebben in de maatjesprojecten. 
 • mensen die interesse tonen in beleid en activiteiten van Stichting ReconnAct 
 • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben (gehad)  of ambiëren omwille van een (im)materiële bijdrage
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en maatje in het kader van een maatjesproject;
 • het uitvoeren van projectevaluaties en tevredenheidsonderzoeken ;
 • het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Stichting ReconnAct verwerkt persoonsgegevens via lokale projecten en landelijk organisatie en de projectwebsites. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting ReconnAct en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting ReconnAct jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.

Het kan voorkomen dat in bepaade gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting ReconnAct?

Stichting ReconnAct verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • leeftijd of geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit ( bv evenement) waarvoor je je hebt aangemeld;

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een cv waar de persoon zelf eventuele bijzondere gegevens heeft vermeld of een notitie waar in staat waar rekening mee gehouden moet worden bij het helpen naar werk. Dit gebeurt alleen met toestemming van de betrokkene.

Stichting ReconnAct controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Stichting ReconnAct verzamelt persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG. Hier kun je denken aan contactgegevens van werkzoekenden die door de gemeente bij ons worden aangemeld.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting ReconnAct biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, vrijwilligers andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De verzendlijst van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting ReconnAct voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting ReconnAct gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt Stichting ReconnAct passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting ReconnAct deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting ReconnAct kunnen zakelijke dienstverleners (projectleiders) ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting ReconnAct maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting ReconnAct passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons via de website doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Stichting ReconnAct neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Stichting ReconnAct mag alleen jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Stichting ReconnAct verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken

Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij jou als betrokkene.

Bewaartermijnen

Stichting ReconnAct bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Wanneer jij als werkzoekende deelnemer een baan  hebt, dan zal Stichting ReconnAct jouw gegevens anonimiseren ten behoeve van rapportages en analyses en  verantwoording aan financiële opdrachtgevers.

Jouw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het  gebruikmaken van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan Stichting ReconnAct t.a.v. de FG ( Functionaris Gegevensbescherming). Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te contoleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Stichting ReconnAct maakt.

Stuur je verzoek naar:

Stichting ReconnAct “t.a.v. de FG”
Amersfoortsestraat 11a
3769 AD Soesterberg, Nederland
FG@reconnact.nl

Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag 

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

ZIE COOKIEVERKLARING

Privacybeleid van derden

Op de websites van Stichting ReconnAct kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting ReconnAct behorende websites. Stichting ReconnAct kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd  op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Stichting ReconnAct behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.